การพัฒนาการปลูกข้าวพื้นบ้านในพื้นที่นาหลังน้ำท่วม
 
ริมคลองปากประ ชุมชนท่าช้าง จ.พัทลุง
 
 
 
 
 
การปรับตัวของชาวนาไทย
 
ประเทศไทย
 
 
 
 
 
การปรับตัวของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ลุ่มน้ำยัง ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
 
 
 
การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย
 
ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ตอนที่ 2
 
 
 
 
 
การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย
 
ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ตอนที่ 1
 
 
 
 
 
พื้นที่ชายฝั่งโดยชุมชนเป็นฐาน
 
ชุมชนชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย
 
จ.เชียงใหม่
 
 
 
 
 
การปรับตัวของระบบเกษตรและสังคมเกษตร
 
พื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล
 
 
 
 
 
ชุมชนชายฝั่งตั้งรับ ปรับตัวสู้โลกร้อน
 
บ้านคลองประสงค์ จ.กระบี่
 
 
 
 
 
การปรับรูปแบบการปลูกข้าว
 
ทุ่งกุลาร้องไห้
 
 
 
 
 
การบริหารจัดการน้ำ
 

การบริหารจัดการน้ำ

Monday, 10 March 2014 14:58 Written by
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank