ปลูกถั่วแซมสวนยาง
 

ปลูกถั่วแซมสวนยาง

Wednesday, 17 April 2013 11:12 Written by
ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 
 
 
 
 
เชือกค้ำต้นยางกันลม
 

เชือกค้ำต้นยางกันลม

Wednesday, 17 April 2013 11:10 Written by
ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 
 
 
 
 
ฝายน้ำล้นเขายายดา
 

ฝายน้ำล้นเขายายดา

Wednesday, 17 April 2013 11:08 Written by
บ้านบ่อหิน หมู่ ๓ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 
 
 
 
 
กลอย (แนวกันคลื่น)
 

กลอย (แนวกันคลื่น)

Wednesday, 17 April 2013 11:05 Written by
อ.เมือง จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
ปลูกโกงกางเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
 
ต.อ่างศิลา อ.เมือง จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
แนวมะพร้าวกันคลื่นลมแรง
 
หาดบางแสน อ.เมือง จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
กลอย (แนวกันคลื่น)
 

กลอย (แนวกันคลื่น)

Wednesday, 17 April 2013 10:06 Written by
ต.อ่างศิลา อ.เมือง จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
ข้าวโพดยกร่อง
 

ข้าวโพดยกร่อง

Wednesday, 17 April 2013 09:56 Written by
ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 
 
 
 
 
สปริงเกอร์กับสวนแก้วมังกร
 
ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 
 
 
 
 
บ้านมุงจาก
 

บ้านมุงจาก

Wednesday, 17 April 2013 09:41 Written by
ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 
 
 
 
 
เรือสาน
 

เรือสาน

Wednesday, 17 April 2013 09:37 Written by
ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 
 
 
 
 
บ้านดิน
 

บ้านดิน

Wednesday, 17 April 2013 09:33 Written by
ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank