มุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
บ้านบางควาย  ตำบลท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
การเตรียมเฝ้าระวังภัยพิบัติ
 
บ้านคลองกลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
ชุมชนบ้านปากพญา ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
การจัดการภัยพิบัติในชุมชน
 
ชุมชนบ้านท่าคลอง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 
 
 
 
 
ระบบเฝ้าระวังสภาพภูมิอากาศและเตือนภัยทางทะเล
 
ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง
 
 
 
 
 
พัฒนาการเรียนรู้เพื่อปรับตัวรับมือกับโลกร้อน
 
ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
 
ความมั่นคงด้านอาหารภายใต้สภาพอากาศที่ผันผวน
 
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
 
ลดผลกระทบจากภาวะแปรปรวนของสภาพอากาศ
 
กลุ่มองค์กรชาวบ้านบัวใหญ่-บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
คลองจินดา: ปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรับมือกับน้ำท่วม
 
ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
 
 
 
 
ปลูกข้าวพื้นบ้านในพื้นที่นาหลังน้ำท่วม
 
ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 
 
 
 
 
ระบบนิเวศ
 

ระบบนิเวศ

Thursday, 30 August 2012 17:50 Written by
ระบบนิเวศ
 
 
 
 
 
สุขภาพ
 

สุขภาพ

Thursday, 30 August 2012 17:49 Written by
สุขภาพ
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank