บ้านลอยน้ำ
 

บ้านลอยน้ำ

Wednesday, 17 April 2013 09:12 Written by
ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 
 
 
 
 
จักยานปั่นน้ำ
 

จักยานปั่นน้ำ

Wednesday, 17 April 2013 09:05 Written by
ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 
 
 
 
 
การวางแผนด้านผังเมืองเพื่อรองรับความเสี่ยง
 
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
 
 
 
 
การปรับตัวของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยซ้ำซาก
 
ลุ่มน้ำย่อยห้วยสามหมอ
 
 
 
 
 
บทบาทของป่าชุมชนบ้านห้วยวินเพื่อการปรับตัว
 
ป่าชุมชนบ้านห้วยวิน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ประเทศไทย
 
 
 
 
 
ชุมชนโนนทองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น
 
 
 
 
 
ชุมชนเกษตรกรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
 
การปรับตัวพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
 
บ้านยางเลิง ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
 
 
การปรับตัวพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและฝนแล้ง
 
บ้านเตย ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
 
 
การปรับตัวของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
 
บ้านสระโพนทอง ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
 
 
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบ Climate change
 
บ้านบ่ออิฐ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank