การพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร
 
ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
บ้านพักอาศัยพื้นถิ่น
 
ชุมชนริมน้ำ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 
 
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
 
ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
 
 
 
 
 
น้ำท่วมซ้ำซาก
 

น้ำท่วมซ้ำซาก

Friday, 07 March 2014 15:49 Written by
ต.จองถนน ทะเลสาบสงขลา
 
 
 
 
 
บ้านที่มั่นคงและความปลอดภัยของชีวิต
 
เกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
 
 
 
 
 
ผลกระทบและการปรับตัวของอาเซียน
 
อาเซียน
 
 
 
 
 
ประเมินความเปราะบางเมืองอุดรธานี
 
จ.อุดรธานี
 
 
 
 
 
แผนคุณภาพชีวิตและผังชุมชน
 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 
 
 
 
การพยากรณ์จะเกิดเหตุการณ์ภัยแล้ง
 
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี
 
 
 
 
 
การพยากรณ์สภาพจะเกิดเหตุการณ์ฝนตก
 
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี
 
 
 
 
 
การพยากรณ์การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรง
 
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี
 
 
 
 
 
การทำนายสภาพภูมิอากาศจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank