ต่างประเทศ (117)

Trump’s CDC directive isn’t just a war on words
 

Trump’s CDC directive isn’t just a war on words

Tuesday, 17 July 2018 11:26 Written by
Scott Andes
 
 
 
 
 
China’s coal consumption has peaked
 

China’s coal consumption has peaked

Tuesday, 17 July 2018 11:24 Written by
Ye Qi and Jiaqi Lu
 
 
 
 
 
Can states deliver on climate promises?
 

Can states deliver on climate promises?

Tuesday, 17 July 2018 11:23 Written by
Barry G. Rabe
 
 
 
 
 
What past experience tells us about the impact
 

What past experience tells us about the impact

Tuesday, 17 July 2018 11:22 Written by
Minji Jeong and Nathan Hultman
 
 
 
 
 
Day Zero on the back of drought in Southern Africa
 

Day Zero on the back of drought in Southern Africa

Tuesday, 17 July 2018 11:20 Written by
Dhesigen Naidoo
 
 
 
 
 
Four things that matter more than the PA
 

Four things that matter more than the PA

Tuesday, 17 July 2018 11:19 Written by
Jennifer Perron
 
 
 
 
 
On Earth Day, 5 facts about environmental policy
 

On Earth Day, 5 facts about environmental policy

Tuesday, 17 July 2018 11:18 Written by
Alison Burke
 
 
 
 
 
Why the climate challenge needs congressional action
 

Why the climate challenge needs congressional action

Tuesday, 17 July 2018 11:16 Written by
Adele Morris and Samantha Gross
 
 
 
 
 
Utility of renewable energy in China’s low-carbon
 

Utility of renewable energy in China’s low-carbon

Tuesday, 17 July 2018 11:15 Written by
Wenjuan Dong and Ye Qi
 
 
 
 
 
Page 1 of 12

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank