พยากรณ์อากาศสไตล์ชาวบ้าน!
 
 
 
 
 
 
เทคโนโลยีการปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด
 
วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชัยนาท
 
 
 
 
 
แนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
 
ชุมชนบ้านปากพญา ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
น้อยหน่าผลไม้ที่ปลูกง่ายทนแล้ง
 
บ้านหนองคู ต.บัวงา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 
 
 
 
 
“ทานตะวัน” พืชเศรษฐกิจ ที่มากกว่าความสวยงาม
 
ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 
"แฟง" พืชใช้น้ำน้อยช่วงฤดูแล้ง
 
ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 
 
 
 
 
วิธีล่อรากแก้ว ทนแล้งโตเร็วประหยัดน้ำ
 
สวนมะนาวแป้นท้ายไร่ บ้านวังกระทิง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
ทับทิมอินเดีย : ทนแล้ง
 
บ้านโนนเจริญ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
 
 
 
 
 
การปลูกพืชผักสวนครัวทนแล้ง
 
บ้านแบกจาน หมู่ 6 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
 
 
 
 
 
การปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่แห้งแล้ง
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
 
 
 
มะขามเทศ พืชทนแล้ง ปลูกง่าย รายได้งาม
 
ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
Page 1 of 8

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank