ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส (46)

สรุปผลการดำเนินงานในระยะแรก (พ.ศ. 2562)
 
โครงการประเมินทางเลือกการปรับตัวของเมืองชายฝั่งในบริเวณอ่าวไทยต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลการกัดเซาะชายฝั่งและพายุซัดฝั่ง
 
 
 
 
 
การสนทนากลุ่มย่อย
 

การสนทนากลุ่มย่อย

Wednesday, 15 January 2020 21:00 Written by
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคลองโคน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
 
 
 
 
 
การสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
 
 
 
 
 
การสนทนากลุ่มย่อย
 

การสนทนากลุ่มย่อย

Wednesday, 15 January 2020 20:54 Written by
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
 
การสนทนากลุ่มย่อย
 

การสนทนากลุ่มย่อย

Wednesday, 15 January 2020 20:51 Written by
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
การสนทนากลุ่มย่อย
 

การสนทนากลุ่มย่อย

Wednesday, 15 January 2020 20:48 Written by
เทศบางตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
การสนทนากลุ่มย่อย
 

การสนทนากลุ่มย่อย

Wednesday, 15 January 2020 20:46 Written by
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
การสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน
 
บ้านขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
 
 
 
การสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน
 
ชายทะเลบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
Page 1 of 5

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank