สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา

Friday, 28 December 2018 Read 15676 times Written by 

REO16project 2-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา
โครงการจัดทำข้อมูลเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้มีการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดระเบียบองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย มาออกแบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่รับผิดชอบ
2. จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 โดยจัดส่งแบบสอบถามการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีสของเทศบาลในจังหวัดสตูลและสงขลา
3. รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาวิชาการ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

REO16project 2-2

REO16project 2-3

 

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank