สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา

Friday, 28 December 2018 Read 17031 times Written by 

REO16project 1-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้มีการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินโครงการ กิจกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมตามมาตรา 6 ให้แก่บุคลากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในบริบทความตกลงปารีสให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
2. รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาวิชาการ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

REO16project 1-2

REO16project 1-3

REO16project 1-4

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank