สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Friday, 28 December 2018 Read 16671 times Written by 

REO14project 2-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ได้มีการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้แก่บุคลากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 บุคลากรสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในบริบทความตกลงปารีส ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 4 จังหวัด และสถาบันการศึกษา
2. จัดศึกษาดูงานการจัดการน้ำเสียและการปรับตัว ณ อำเภอท่าศาลา และ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน อำเภอปากพนัง และการปรับตัวรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในทุ่ง อำเภอท่าศาลา ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14
3. การส่งเสริมพื้นที่นำร่องทำกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดยให้ความรู้การคัดแยกขยะ การจัดการขยะอินทรีย์ ปลูกผัก (เศรษฐกิจพอเพียง) และร่วมออกแบบการจัดการขยะของโรงเรียน ให้แก่นักเรียน ครูและแกนนำชุมชน โรงเรียนวัดประสิทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

REO14project 2-2

REO14project 2-3

REO14project 2-4

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank