สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Friday, 28 December 2018 Read 16588 times Written by 

REO14project 1-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการการเผยแพร่ให้ความรู้ก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการทำโครงการ LESS

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ได้มีการดำเนินโครงการการเผยแพร่ให้ความรู้ก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการทำโครงการ LESS เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และแกนนำชุมชน ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. จัดอบรมให้ความรู้โครงการ LESS องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 4 จังหวัด โดยบูรณาการร่วมกับการประชุม Zero Waste
2. จัดอบรมให้ความรู้โครงการ LESS ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง
3. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

REO14project 1-2

REO14project 1-3

REO14project 1-4

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank