สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 จังหวัดชลบุรี

Friday, 28 December 2018 Read 17166 times Written by 

REO13project 2-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 จังหวัดชลบุรี
โครงการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการดำเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในบริบทตามความตกลงปารีส

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ได้มีการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในบริบทตามความตกลงปารีส เพื่อยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนและการดำเนินการตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศไทยกำหนดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามความตกลงปารีส และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินความรู้ความเข้าใจจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2. จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในบริบทความตกลงปารีส (การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรและการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ให้แก่บุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย
3. คัดเลือกกิจกรรมและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินหาปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Carbon footprint) ของพื้นที่เป้าหมาย
4. จัดทำรายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลและแนวทางในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกนำเสนอต่อผู้บริหารของพื้นที่เป้าหมาย
5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
6. เผยแพร่ผลการดำเนินงานทางเวปไซต์ของสำนักงาน

REO13project 2-2

REO13project 2-3

REO13project 2-4

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank