สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 จังหวัดชลบุรี

Friday, 28 December 2018 Read 16139 times Written by 

REO13project 1-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 จังหวัดชลบุรี
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการดำเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในบริบทตามความตกลงปารีส

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ได้มีการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในบริบทตามความตกลงปารีส เพื่อยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 และบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่รับผิดชอบรวม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามความตกลงปารีส ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินความรู้ความเข้าใจจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2. จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในบริบทความตกลงปารีส เรื่องการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรและการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 และบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่รับผิดชอบรวม 6 จังหวัด
3. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

REO13project 1-2

REO13project 1-3

REO13project 1-4

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank