สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี

Friday, 28 December 2018 Read 15660 times Written by 

REO12project 2-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการสร้างเครือข่ายและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้มีการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการรับรู้ และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนตระหนัก และเตรียมพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพในการดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายหน่วยงานที่มีองค์ความรู้และดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. จัดทำกรอบแนวคิดการดำเนินงาน รวบรวบข้อมูลทุติยภูมิชุมชน หน่วยงานรัฐ และเอกชน ในพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือน เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ประสาน และจัดส่งแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปให้แก่หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เพื่อเก็บข้อมูลหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. สรุปและประมวลผลเพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. สำรวจ เก็บพิกัด เพื่อจัดทำแผนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพ หลักสูตร เพิ่มความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายหน่วยงานที่มีองค์ความรู้และมีศักยภาพในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7. สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

REO12project 2-2

REO12project 2-3

REO12project 2-4

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank