สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี

Friday, 28 December 2018 Read 16280 times Written by 

REO12project 1-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการสวนป่าในเมือง (CITY OF PARK)

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้มีการดำเนินโครงการสวนป่าในเมือง (CITY OF PARK) เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนทุกภาคส่วน ให้เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ และเพิ่มพื้นป่าในเมืองให้เป็นพื้นที่สีเขียว และใช้พื้นที่สีเขียวเป็นแนวกันชนการเติบโตของเมือง รวมไปถึงเพิ่มความตระหนักรู้ และมีความเข้าใจในเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศชุมชนเมือง และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเมือง “เที่ยวเย็นใจไม่ไกลเมือง” ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. จัดทำกรอบแนวคิดการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการต่อโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานรัฐ และเอกชน ในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมโครงการ
3. จัดนิทรรศการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย ที่มา สาเหตุ วิธีการปรับตัว กิจกรรมที่ช่วยลดโลกร้อน
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการคำนวณการดูดซับคาร์บอนจากป่าดงฟ้าห่วน

REO12project 1-2

REO12project 1-3

REO12project 1-4

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank