สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา

Friday, 28 December 2018 Read 15611 times Written by 

REO11project 2-3

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ต่อการดำเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามบริบทความตกลงปารีส

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ได้มีการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามบริบทความตกลงปารีส เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพในการดำเนินโครงการ กิจกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมตามมาตรา 6 ให้แก่ บุคลากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. จัดอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ แพนด้า แคมป์ จังหวัดอุทัยธานี
2. จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามบริบทตามความตกลงปารีส
3. รายงานผลการดำเนินงาน ปรึกษาที่ปรึกษาวิชาการ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

REO11project 2-4

 

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank