สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา

Friday, 28 December 2018 Read 16268 times Written by 

REO11project 1-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา
โครงการลด/ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเครือข่ายพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์
และปลูกต้นไม้ 100 ไร่ กลุ่ม ทสม.ตำบลบึงพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ได้มีการดำเนินโครงการลด/ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเครือข่ายพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ และปลูกต้นไม้ 100 ไร่ กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลบึงพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาพื้นที่บึงพุดซา ตำบลบึงพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์และปลูกต้นไม้ 100 ไร่ สู่การเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. จัดประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่
2. จัดอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ แพนด้า แคมป์ จังหวัดอุทัยธานี
3. จัดทำแผนที่และข้อมูลพื้นฐานก่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์และปลูกต้นไม้ 100 ไร่
4. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่าย 2 ครั้ง
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ความตกลงปารีส

REO11project 1-2

REO11project 1-3

REO11project 1-4

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank