สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแก่น

Friday, 28 December 2018 Read 15715 times Written by 

REO10project 2-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแก่น
โครงการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นในการลดก๊าซเรือนกระจกของพื้นที่นำร่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้มีการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นในการลดก๊าซเรือนกระจกของพื้นที่นำร่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบนให้มีการดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเป็นเมืองคาร์บอนต่ำและเป็นเมืองต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีการดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก และจัดทำแผนที่ข้อมูล พื้นที่มีการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ 5 จังหวัด ลุ่มน้ำชีตอนบน
2. การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 5 จังหวัด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ Low Carbon City ในหัวข้อ Roadmap NDCs, LESS, CFO & CCF และ Best Practice ด้าน Low Carbon City
3. การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เป็นสังคม Low Carbon โดยเชิญชวนและให้การสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมดำเนินกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกิจกรรม LESS และ Carbon Footprint ขององค์กร

REO10project 2-2

REO10project 2-3

REO10project 2-4

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank