สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแก่น

Friday, 28 December 2018 Read 15667 times Written by 

REO10project 1-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแก่น
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ชุมชนของ จังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซาก

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ชุมชนของ จังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับชุมชนนำร่อง 2 ตำบลที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและแนวทางในการปรับตัว เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่นำร่อง รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลบทเรียนองค์ความรู้และผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นำร่องในการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ โดยการลงสำรวจพื้นที่และรวบรวบข้อมูลพื้นฐานสภาพบริบทของพื้นที่ ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น และจัดทำข้อมูลพื้นที่ประสบภาวะน้ำท่วมซ้ำซาก ในเขตตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
2. การเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้พื้นที่นำร่อง และทำแผนการปรับตัวของพื้นที่นำร่อง โดยการจัดประชุมระดมความเห็น (Focus group) ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำบลพระลับและบึงเนียม และจัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้และการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. การถอดบทเรียนและขยายผลพื้นที่นำร่อง

REO10project 1-2

REO10project 1-3

REO10project 1-4

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank