สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จังหวัดอุดรธานี

Friday, 28 December 2018 Read 15936 times Written by 

REO9project 2-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
โครงการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสีเขียว (Green office)

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้มีการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้ ให้แก่ บุคลากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 บุคลากรสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมาย Green office 14 แห่ง และเรือนจำ 1 แห่ง ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเป้าหมาย ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยจากการดำเนินงานภายในสำนักงาน ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว พร้อมสำรวจ ประเมิน และเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED
2. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (บูรณาการกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
3. สนับสนุนการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับหน่วยงานเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้หลังจากจัดทำมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
4. สรุปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวในภาพรวมในปี 2561 พร้อมถอดบทเรียน วิธีดำเนินงาน และการขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่น ๆ

REO9project 2-2

REO9project 2-3

REO9project 2-4

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank