สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จังหวัดอุดรธานี

Friday, 28 December 2018 Read 16643 times Written by 

REO9project 1-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้มีการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือกิจกรรมตามมาตรา 6 ให้แก่ บุคลากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 บุคลากรสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมาย Green office 14 แห่ง และเรือนจำ 1 แห่ง รวมไปถึงสร้างเครือข่ายการทำงานและหาหุ้นส่วนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนที่เครือข่ายการทำงาน ตลอดจนสร้างช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น เว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊ค ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนที่เครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างหุ้นส่วนการทำงาน
2. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ 6 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเป้าหมาย green office 15 แห่ง
3. จัดทำช่องทางเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หรือ เฟสบุ๊ค ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

REO9project 1-2

REO9project 1-3

REO9project 1-4

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank