สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จังหวัดราชบุรี

Friday, 28 December 2018 Read 15850 times Written by 

REO8project 2-1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จังหวัดราชบุรี
โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้มีการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย(Mapping) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. นำความรู้ที่ได้จากการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในบริบทความตกลงปารีส มาออกแบบจัดทำฐานข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8
3. รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาวิชาการ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

REO8project 2-2

REO8project 2-3

REO8project 2-4

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank