"แฟง" พืชใช้น้ำน้อยช่วงฤดูแล้ง

Monday, 10 March 2014 Read 33992 times Written by 

ชาวนาหันมาปลูก "แฟง" พืชใช้น้ำน้อยช่วงฤดูแล้ง

10 03 2014 22

ที่จังหวัดพิษณุโลก หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรหลายราย ต้องปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรส่วนใหญ่ ทำนาข้าวได้ปีละ 1 ครั้ง และในช่วงฤดูแล้ง ก็จะหันมาปลูกพืชชนิดอื่น ทดแทน การทำนา

10 03 2014 22-2

นายสมโภช แก้วอินทิน อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153 หมู่ 22 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ตนเองมีนาข้าวจำนวน 14 ไร่ แต่ในช่วงฤดูแล้ง ไม่มีน้ำ ทุกปีก็จะหันมาปลูกข้าวโพด แต่ว่าในปีนี้น้ำในสระที่มีอยู่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงหันมาปลูกแฟง พืชใช้น้ำน้อย อายุการเก็บเกี่ยวสั้นทดแทน โดยนายสมโภช กล่าวว่า แบ่งที่นา 2 ไร่ ทำเป็นแปลง ปลูกผลแฟง พืชทนแล้ง รดน้ำเพียงอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพียง 2 เดือน ก็สามารถเก็บผลขายได้ ในราคากิโลกรัมละ 8 บาท เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตประมาณ 3-4 ตัน ต่อครั้ง ซึ่งก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งไปขายแต่อย่างใด นับว่าเป็นการสร้างรายได้ทดแทนการทำนาในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี

10 03 2014 22-3

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประกาศเตือนเกษตรกรชาวนา โดยเฉพาะชาวนาที่อยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก และแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อย เกษตรกรควรวางแผนการเพาะปลูก งดทำนาปรัง หันมาปลูกพืชทนแล้งทดแทนการทำนา

Credit เนื้อหา : http://www.phitsanulokhotnews.com/2013/01/19/30804

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank