ทับทิมอินเดีย : ทนแล้ง

Monday, 10 March 2014 Read 38190 times Written by 

ทับทิมอินเดีย : ทนแล้ง
แปลงทดลอง : ความทนแล้ง
ทับทิมอินเดียที่คุณอั๋น แห่ง countryhome banchaiyaphum
ทดลองนำไปปลูกที่ไร่ที่จังหวัดชัยภูมิ
ถือเป็นพืชที่น่าสนใจในการปลูกในพื้นที่แล้ง ขาดน้ำ มีเวลาดูแลน้อย

ไร่บานชัยภูมิของคุณอั๋นที่คุ้มเขาน้อย บ้านโนนเจริญ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เป็นพื้นที่บนเขา หน้าแล้งจะขาดน้ำมากๆ คุณอั๋นนำต้นไม้หลายอย่างไปปลูกไว้แบบธรรมชาติ เพราะทุนดูแลไม่ค่อยมี แต่ต้นไม้หลายอย่างก็ตายไปเยอะในหน้าแล้ง

ต่อมา คุณอั๋นได้พยายามปรับการปลูกโดยหาต้นไม้ที่จะทนแล้งได้ดีไปทดลองปลูกดู หนึ่งในต้นไม้ที่คุณอั๋นนำไปทดลองปลูกล่าสุด คือ "ทับทิมอินเดีย" เป็นการนำลงปลูกจากต้นเพาะเมล็ด ต้นที่นำลงปลูกเป็นต้นเล็กๆ เท่านั้น ปลูกเมื่อประมาณกรกฎาคม ๒๕๕๕ ขนาดภาพที่เห็นด้านบน ประมาณ ๘ เดือนเท่านั้น หากมีการดูแลเรื่องน้ำและปุ๋ยเพิ่มเติม คาดว่า ต้นจะโตไปเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำ นับจากที่ปลูกมา ไม่ได้ดูแลอะไรมาก แล้งก็ปล่อยไปแบบนั้นเพราะขาดน้ำอยู่แล้ว เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่คุณอั๋นปลูกไม่กี่อย่างที่ทนแล้งแตกใบเขียวอยู่ท่ามกลางความแล้งแบบนี้ได้

10 03 2014 20

หมายเหตุ :

1. ผู้สนใจจะทดลองนำทับทิมอินเดียไปทดลองปลูก ติดต่อสอบถามเรื่องต้นกล้าได้ที่น้องตู่ โทร. ๐๘๑ ๕๖๖ ๙๔๖๓

2. พืชทุกชนิดที่จะปลูก ไม่ว่าจะเป็นการปลูกไว้ทานเองหน้าบ้านหรือปลูกในเชิงเศรษฐกิจ จำเป็นต้องมีการบำรุงดูแลรักษาไว้บ้าง ส่วนจะมากหรือน้อยเป็นไปตามลักษณะเด่นของพืชนั้นๆ ที่ต้องการการดูแลมากน้อยแตกต่างกันไป กรณีของทับทิมอินเดียแม้จะเป็นพืชที่ทนและโตเร็วตามธรรมชาติ ปลูกง่าย ถึงกระนั้นก็ตาม หากสภาพดินและสถานที่ปลูกเหมาะสม มีการดูแลเรื่องวัชพืช ปุ๋ย โรคพืช (ที่เกิดได้กับไม้ทุกชนิด) การเจริญเติบโตน่าจะเร็วขึ้น ผลผลิตที่ได้ก็น่าจะดีตามไปด้วย

3. การปลูกพืชชนิดใดก็ตาม โดยเฉพาะการปลูกในเชิงเศรษฐกิจ อย่าได้ปลูกตามกระแส เพราะเห็นคนอื่นปลูกแล้วมีรายได้งดงาม เพราะนั่นคือภาพปัจจุบันที่เรามองเห็น มีภาพบางส่วนที่อยู่เบื้องหลังที่เราอาจมองไม่เห็นอีกหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคและปัญหาก่อนจะสำเร็จได้ อย่าลืมมองอย่างรอบด้านในปัจจัยหลายๆ ส่วน เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของพืชนั้นๆ การบำรุงดูแลรักษา วัชพืชและโรค ความน่าสนใจของตลาด เป็นต้น ดังนั้น ผู้จะทดลองปลูกจำนวนมาก ควรพิจารณาดูองค์ประกอบเหล่านี้ไปด้วยก่อนการคิดปลูกในเชิงเศรษฐกิจ

Credit เนื้อหา :

https://sites.google.com/site/datepalmnongtu/othertree/promagranateindia/banchaiyaphum_pomegranate_01

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank