การสร้างการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยระบบเกษตร

Tuesday, 25 August 2020 Read 1302 times Written by 

25082020 5

การประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดโครงการ “การสร้างการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรยั่งยืน”

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30-15.30 ณ ห้องแกรนด์ C ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ที่มา :
มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation : CARE Thailand) และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) (Sustainable Agriculture Foundation (Thailand) : SAFT) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป (European Union : EU) ให้ดาเนินงานโครงการ “สร้างการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรยั่งยืน (Climate SA)” ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) โดยมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานท้องถิ่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบการเกษตรให้เข้าสู่การทาเกษตรกรรมที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(Climate Smart Agriculture System) เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเกิดการเติบโตที่ยั่งยืนตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 10, 1, 13, 17 และ 2 ของสหประชาชาติ ดังนั้น ผู้ดาเนินงานโครงการจึงได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้รับทราบรายละเอียดและได้แลกเปลี่ยนเแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานโครงการ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อทาความรู้จักและเข้าใจการดาเนินงานโครงการ“สร้างการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรยั่งยืน (Climate SA)”
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบการเกษตรให้เข้าสู่การทาเกษตรกรรมที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture System)

กลุ่มเป้าหมาย :

เกษตรกรและผู้แทนจากหน่วยงานภาคประชาสังคมจากพื้นที่การดาเนินงานโครงการ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากสหภาพยุโรป ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 ท่าน

วันเวลาและสถานที่ :

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 15.30 ณ ห้องแกรนด์ C ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

Download attachments:

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank