ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา

Wednesday, 23 January 2019 Read 3633 times Written by 

23012019 3 1

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา


1. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Staff) และ 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operational Staff)


ภายใต้โครงการ Thailand Adaptation Information Platform (T-PLAT)

 

Thailand Climate Change Adaptation Information Platform (T-PLAT) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไทย) และกระทรวงสิ่งแวดล้อม (ญี่ปุ่น) ในการจัดทำ platform ข้อมูลข่าวสารด้านความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan, NAP) ของประเทศไทย โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขาฯ

T-PLAT มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Staff) อัตราเงินเดือน 35,000 บาท
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operational Staff) อัตราเงินเดือน 25,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

การสมัคร
1. ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

2. ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมประวัติ (Curriculum Vitae) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป โดยส่งมาที่

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้)
2. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาจำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
6. ประวัติโดยย่อ (Resume หรือ Curriculum Vitae) ภาษาไทยและอังกฤษอย่างละ 1 ชุด

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
23 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2562 (กรณีสมัครด้วยตนเองโปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ)

ติดต่อขอรับใบสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวปรีดารัตน์ พลละเอียด ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
กลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมชั้น 1 ห้อง 109
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5771136 ต่อ 1105, 1129
หมายเลขโทรศัพท์ 087-5912665 หมายเลขโทรสาร 02-5771138
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตาม files ที่แนบด้านล่างนี้

 

Download attachments:

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank