อนุสัญญาและข้อตกลง (9)

สรุป Decision COP 17

Monday, 30 January 2012 15:21 Written by
สรุป Decision COP 17

สรุป Decision CMP 7

Monday, 30 January 2012 15:19 Written by
สรุป Decision CMP 7

สรุป AWG-LCA14

Monday, 30 January 2012 15:13 Written by
สรุป AWG-LCA14

ข้อตกลงโคเปนเฮเกน CP.15

Thursday, 18 August 2011 00:00 Written by
Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in Copenhagen from 7 to 19…

Framework Convention on Climate Change 16 session

Thursday, 18 August 2011 00:00 Written by
รายงานการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 16 จัดขึ้น ณ เมืองแคนคูน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553
พิธีสารเกียวโตของอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 1998

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE 1992

Thursday, 18 August 2011 00:00 Written by
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 1992
คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยพันธกรณีต่อเนื่อง ประเทศในภาคผนวกที่ 1 ภายใต้พิธีสารเกียวโต สมัยที่ 15 แคนคูน 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม ค.ศ. 2010
มติ 1/CP.13 แผนปฏิบัติการบาหลี จัดประชุมในระหว่างวันที่ 3-15 ธันวาคม 2550

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank