รวมลิงค์เว็บไซด์

Saturday, 07 July 2012 Read 7473 times Written by 
เว็บไซด์ในประเทศไทย
ลำดับชื่อเว็บไซด์
01 กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
02 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
03 MEAs Think Tank
04 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
05 ศูนย์อุทกวิทยาของกรมชลประทาน
06 ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
07 กรมอุตุนิยมวิทยา
08 สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
09 ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(THAI-GLOB)
10 ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
11 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
12 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
13 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซด์ต่างประเทศ
ลำดับชื่อเว็บไซด์
01 United Nations Framework Convention on Climate Change
02 Intergovernmental Panel on Climate Change
03 World Meteorological Organization
04 United Nations Environment Programme/Climate Change
05 National Oceanic and Atmospheric Administration
06 Australia Government
07 World Resource Institute/Climate
08 OECD
09 Gateway to the UN System Work on Climate Change
10 Global Carbon Project
11 International Human Dimension Program
12 International Geosphere-Biosphere Programme
13 Institute for Global Environmental Studies
14 APN
15 World Climate Research Programme

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank