การประชุม "แนะนำเครื่องมือแจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัดอย่างง่าย"

Tuesday, 01 March 2022 Read 1165 times Written by 

01032022 1 1

          ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมออนไลน์ "แนะนำเครื่องมือแจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัดอย่างง่ายระดับชุมชน" ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการใช้งานเครื่องมือฯ จากหน่วยงานต่างๆ การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน โดย ดร.อัศมน ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้อธิบายภาพรวมและผลลัพธ์ของโครงการ และนายวุฒิชัย แพงแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นำเสนอรายละเอียด กรอบแนวคิด วิธีการพัฒนา การทดสอบ และวิธีการใช้งานเครื่องมือฯ ที่พัฒนาขึ้น โดยผลการประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ (1) การกำหนดแนวทาง วิธีการสื่อสารเตือนภัยที่เหมาะสมกับตามบริบทชุมชน/หน่วยงาน (2) การพัฒนาเกณฑ์ แจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัดระดับพื้นที่ (3) การเชื่อมโยงแนวทางการปรับตัวด้านสาธารณสุขเข้ากับภาคการท่องเที่ยว (4) การเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนของเครื่องมือฯ และ (5) การขยายผลงานวิจัยด้านการจัดการข้อมูลตัวแปรสภาพอากาศเชิงระบบ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมจะถูกนำมาใช้ประกอบการคัดเลือกพื้นที่นำร่อง สร้างเครือข่ายดำเนินงาน พัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือฯ ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่มากขึ้น

Download attachments:

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank