การบูรณาการด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อม

Wednesday, 23 September 2020 Read 1603 times Written by 

14092020 4

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยสิ่งแวดล้อม และกรอบการวิจัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 - 2568) ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสื่งแวดล้อม พร้อมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่องานวิจัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อม ติดตามชมบรรยากาศสด ๆ จากเทคโนธานี ได้ที่นี่ ตั้งแต่ 9.00-12.00 น. วันพุธที่ 23 กันยายนนี้ 

ทั้งนี้ สามารถให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะงานวิจัยผ่านทาง fbได้ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/237175436689530/posts/881198505620550/

23092020 1 1

23092020 2 2

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank