โครงการส่งเสริมแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน

Friday, 03 August 2018 Read 1856 times Written by 

 

logo-deqp

โครงการส่งเสริมแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส

1. หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส โดยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง 16 แห่ง เพื่อดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง สำนักงานละ 2 แห่ง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือกิจกรรมตามมาตรา 6 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้ง เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและหน่วยงานอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามความตกลงปารีสตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการและด้านเทคนิคแก่หน่วยงานดังกล่าว ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีสโดยมีเป้าหมายในการรับฟังผลการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนถอดบทเรียนถึงปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค เพื่อใช้เป็นแนวทางขยายผลการดำเนินงานภายใต้บริบทความตกลงปารีสในพื้นที่อื่น ๆ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคจะเป็นหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนถอดบทเรียนถึงปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และวิเคราะห์ถึงแนวทางที่เหมาะสมในการขยายผลการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

3. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ระยะเวลา และสถานที่จัดงาน

ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

5. รูปแบบ/เทคนิคการดำเนินงาน

จัดนิทรรศการ เสวนา บรรยาย นำเสนอผลการดำเนินงาน อภิปรายกลุ่มเพื่อจัดทำข้อสรุปของบทเรียนและปัญหาอุปสรรค ตลอดจนจัดทำแนวทางการดำเนินงานร่วมกันที่เหมาะสม

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องทั้ง 32 แห่ง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง ข้อสรุปของบทเรียนปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค และแนวทางที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น

7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

Download attachments:

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank