“โลกร้อน” ไล่ล่าทุกคน ต้องขยับรับมือพร้อมกัน

Monday, 14 March 2022 Read 938 times Written by 

 3.13.2

ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยรัฐบาลได้กำหนดเป็นวาระสำคัญแห่งชาติที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหา โดยยืนยันที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.2065

หากดูกรอบระยะเวลาที่ประเทศไทยประกาศไว้ดูเหมือนจะเป็นระยะเวลาอีกนาน แต่การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศหลายส่วนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่จะใช้เวลาและใช้แรงผลักดันจำนวนมากเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นประเด็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้เพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ทุกประเทศจะต้องผนึกกำลังกัน เพื่อวางเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนในทิศทางเดียวกัน และประเทศไทยกำลังเข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว

สิ่งที่ประเทศไทยจำเป็นต้องดำเนินการหลังจากมีเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนแล้ว คือ การกำหนดแผนปฏิบัติการหรือแอ็กชันแพลน รวมถึงการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งภาคการผลิตถือเป็นกลุ่มแรกที่เป็นเป้าหมายของการลดการปล่อยคาร์บอน

โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานที่ถูกระบุว่ามีการปล่อยคาร์บอนในปริมาณสูงเมื่อเทียบกับภาคการผลิต และหลังจากนี้แรงจูงใจหรือมาตรการสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนจากภาครัฐจำเป็นต้องมีมากขึ้น
ภาคธุรกิจหลายรายเริ่มเห็นความสำคัญของการลดการปล่อยคาร์บอน โดยเฉพาะเมื่อเวทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีการกล่าวถึงประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเวทีองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) รวมถึงเวทีการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น และจำเป็นที่ผู้ผลิตสินค้าจะต้องให้ความสำคัญกับเทรนด์ดังกล่าว

เมื่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมถูกยกขึ้นมามากขึ้นจึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องขยับไปพร้อมกัน โดยถึงเวลาที่ผู้ประกอบการจะต้องมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีกระบวนการผลิตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้มากขึ้น แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องดำเนินการไปทั้งซัพพลายเชน ซึ่งจะเปลี่ยนเฉพาะบริษัทใหญ่คงไม่เกิดผล ดังนั้นจึงต้องกำหนดแนวทางที่จะผลักดันให้ทุกฝ่ายขยับไปให้ได้พร้อมกัน

Credit : https://www.bangkokbiznews.com/social/993379

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank