เกษตรกรรม (31)

เทคโนโลยีการปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด
 
วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชัยนาท
 
 
 
 
 
น้อยหน่าผลไม้ที่ปลูกง่ายทนแล้ง
 
บ้านหนองคู ต.บัวงา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 
 
 
 
 
“ทานตะวัน” พืชเศรษฐกิจ ที่มากกว่าความสวยงาม
 
ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 
"แฟง" พืชใช้น้ำน้อยช่วงฤดูแล้ง
 
ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 
 
 
 
 
วิธีล่อรากแก้ว ทนแล้งโตเร็วประหยัดน้ำ
 
สวนมะนาวแป้นท้ายไร่ บ้านวังกระทิง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 
 
 
 
 
ทับทิมอินเดีย : ทนแล้ง
 
บ้านโนนเจริญ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
 
 
 
 
 
การปลูกพืชผักสวนครัวทนแล้ง
 
บ้านแบกจาน หมู่ 6 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
 
 
 
 
 
การปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่แห้งแล้ง
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
 
 
 
มะขามเทศ พืชทนแล้ง ปลูกง่าย รายได้งาม
 
ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
การพัฒนาการปลูกข้าวพื้นบ้านในพื้นที่นาหลังน้ำท่วม
 
ริมคลองปากประ ชุมชนท่าช้าง จ.พัทลุง
 
 
 
 
 
Page 1 of 4

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank