สรุป Decision COP 17

Monday, 30 January 2012 15:21 Written by
สรุป Decision COP 17

สรุป Decision CMP 7

Monday, 30 January 2012 15:19 Written by
สรุป Decision CMP 7

สรุป AWG-LCA14

Monday, 30 January 2012 15:13 Written by
สรุป AWG-LCA14
เรื่อง การเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Climate Change Talks, Bangkok)
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 เรื่อง การจัดตั้งผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Office: CCO)
มติคณะรัฐมนตรี 22 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง กรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประชุมภาคีพิธีสารเกียวโต
เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายละเอียด มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารเกียวโต
Page 1 of 3
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
Ncar
ปริมาณคาร์บอน
GHG-3Rs
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
ERCC
Ncar
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
Biogas
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
SOI Annual
index-carbon
ภูมิปัญญา
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
Multivariate ENSO
Carbon Market
Blank
Blank
Blank
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Point Carbon
Blank