ชุมชน (22)

พยากรณ์อากาศสไตล์ชาวบ้าน!
 
 
 
 
 
 
ชุมชนชายฝั่งตั้งรับ ปรับตัวสู้โลกร้อน
 
บ้านคลองประสงค์ จ.กระบี่
 
 
 
 
 
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
 
ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
 
 
 
 
 
ประเมินความเปราะบางเมืองอุดรธานี
 
จ.อุดรธานี
 
 
 
 
 
แผนคุณภาพชีวิตและผังชุมชน
 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 
 
 
 
การพยากรณ์จะเกิดเหตุการณ์ภัยแล้ง
 
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี
 
 
 
 
 
การพยากรณ์สภาพจะเกิดเหตุการณ์ฝนตก
 
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี
 
 
 
 
 
การพยากรณ์การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรง
 
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี
 
 
 
 
 
การทำนายสภาพภูมิอากาศจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี
 
 
 
 
 
Page 1 of 3

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank