โครงสร้างพื้นฐาน (8)

บ้านพักอาศัยพื้นถิ่น
 
ชุมชนริมน้ำ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 
 
น้ำท่วมซ้ำซาก
 

น้ำท่วมซ้ำซาก

Friday, 07 March 2014 15:49 Written by
ต.จองถนน ทะเลสาบสงขลา
 
 
 
 
 
บ้านที่มั่นคงและความปลอดภัยของชีวิต
 
เกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
 
 
 
 
 
กำแพงต้นไม้
 

กำแพงต้นไม้

Wednesday, 17 April 2013 13:48 Written by
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
 
 
บ้านดิน
 

บ้านดิน

Wednesday, 17 April 2013 09:33 Written by
ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 
 
 
 
 
บ้านลอยน้ำ
 

บ้านลอยน้ำ

Wednesday, 17 April 2013 09:12 Written by
ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 
 
 
 
 
การวางแผนด้านผังเมืองเพื่อรองรับความเสี่ยง
 
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
โครงสร้างพื้นฐาน
 

โครงสร้างพื้นฐาน

Thursday, 30 August 2012 17:48 Written by
โครงสร้างพื้นฐาน
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank