ชายฝั่ง (12)

แนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
 
ชุมชนบ้านปากพญา ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
พื้นที่ชายฝั่งโดยชุมชนเป็นฐาน
 
ชุมชนชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
แนวต้นสนกันลม
 

แนวต้นสนกันลม

Wednesday, 17 April 2013 13:40 Written by
แหลมแม่พิมพ์ ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
 
 
กลอย (แนวกันคลื่น)
 

กลอย (แนวกันคลื่น)

Wednesday, 17 April 2013 11:05 Written by
อ.เมือง จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
ปลูกโกงกางเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
 
ต.อ่างศิลา อ.เมือง จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
แนวมะพร้าวกันคลื่นลมแรง
 
หาดบางแสน อ.เมือง จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
กลอย (แนวกันคลื่น)
 

กลอย (แนวกันคลื่น)

Wednesday, 17 April 2013 10:06 Written by
ต.อ่างศิลา อ.เมือง จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบ Climate change
 
บ้านบ่ออิฐ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 
 
 
 
 
มุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
บ้านบางควาย  ตำบลท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
ชุมชนบ้านปากพญา ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
Page 1 of 2

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank