การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มผลผลิตและลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากการปลูกอ้อยด้วยการใช้สารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น (เดือนกรกฏาคม 2559)

Friday, 07 October 2016 Read 14753 times Written by 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มผลผลิตและลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากการปลูกอ้อย

ด้วยการใช้สารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น

โครงการศึกษาการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตอ้อย ด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น

การขยายผลการศึกษาสู่แปลงเกษตรกรและเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย 

ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2559 ณ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย จังหวัดนครสวรรค์ 

07 10 2016 1 3

07 10 2016 1 4

07 10 2016 1 2

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
Blank
Blank
Blank