การสัมมนาเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น เรื่อง“การลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น กรณีศึกษา การผลิตอ้อย” (เดือนพฤษภาคม 2559)

Friday, 01 July 2016 Read 14519 times Written by 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมมนาเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น กรณีศึกษา การผลิตอ้อย" ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องกมลฤดี โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตอ้อยและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จากภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ตัวแทนชาวไร่อ้อย และเกษตรที่ร่วมทดสอบการใช้สารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากดินการเกษตรในระบบการปลูกอ้อยและเตรียมความพร้อมของเกษตรไทยในการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 (COP21) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนธันวาคม 2558 กำหนดเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผน INDCs ลงให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายใน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)

07 10 2016 b1

07 10 2016 b2

07 10 2016 b3

โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
Blank
Blank
Blank