ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานนำร่อง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

Monday, 31 March 2014 Read 18538 times Written by 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสกลนคร เครือข่ายสกลนครน่าอยู่ และสภาสุขภาพอำเภอกุสุมาลย์  ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานนำร่องโครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบการจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร  มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน  ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอกุสุมาลย์  และหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลอำเภอกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์ โรงเรียน เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขในอำเภอกุสุมาลย์  รวมทั้งคณะทำงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ลักษณะการดำเนินการประชุมได้ใช้เครือข่ายสภาสุขภาพซึ่งมีนายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์เป็นประธาน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนงานลดและคัดแยกขยะในพื้นที่ โดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานธนาคารขยะ  การประชุมดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ได้แนวทางในการดำเนินโครงการในรูปแบบที่ใช้สภาสุขภาพในการขับเคลื่อนงาน  ในตอนท้ายมีการสรุปประเด็นการประชุมให้นายอำเภอรับทราบและให้ความคิดเห็น

q1

q2

q3

 

 

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank