ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานนำร่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

Monday, 31 March 2014 Read 18962 times Written by 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสกลนคร และเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานนำร่องโครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบการจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน  ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร  และหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลอำเภอกุดบาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก และโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา  รวมทั้งคณะทำงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  วิทยาเขตสกลนคร  การประชุมดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีการนัดหมายการฝึกอบรมซอฟต์แวร์การจัดการและคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากขยะชุมชนในวันที่ 28 มีนาคม 2557 เพื่อให้หน่วยงานนำร่องนำเข้าข้อมูลปริมาณขยะที่คัดแยกได้ในแต่ละหน่วยงานเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์ต่อไป

3r4

3r3

3r5

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank