รายงานการวิจัย (7)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ...
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ และพิศสม มีถม
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนามาตรการทางการเงินและกฎหมายที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงการ CDM องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในวันพุธที่8 มิถุนายน 2554 เวลา 13:00 – 16:30 น.
โครงการปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “กลไกที่ยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโตหลัง ค.ศ. 2012 ที่มีต่อนัยมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทย”
โดย ผศ. ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
Ncar
ปริมาณคาร์บอน
GHG-3Rs
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
ERCC
Ncar
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
Biogas
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
SOI Annual
index-carbon
ภูมิปัญญา
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
Multivariate ENSO
Carbon Market
Blank
Blank
Blank
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Point Carbon
Blank