รายงานการวิจัย (7)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ...
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ และพิศสม มีถม
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนามาตรการทางการเงินและกฎหมายที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงการ CDM องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในวันพุธที่8 มิถุนายน 2554 เวลา 13:00 – 16:30 น.
โครงการปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “กลไกที่ยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโตหลัง ค.ศ. 2012 ที่มีต่อนัยมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทย”
โดย ผศ. ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank