รวมลิงค์เว็บไซด์

Saturday, 07 July 2012 Read 2458 times Written by 
เว็บไซด์ในประเทศไทย
ลำดับชื่อเว็บไซด์
01 กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
02 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
03 MEAs Think Tank
04 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
05 ศูนย์อุทกวิทยาของกรมชลประทาน
06 ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
07 กรมอุตุนิยมวิทยา
08 สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
09 ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(THAI-GLOB)
10 ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
11 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
12 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
13 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซด์ต่างประเทศ
ลำดับชื่อเว็บไซด์
01 United Nations Framework Convention on Climate Change
02 Intergovernmental Panel on Climate Change
03 World Meteorological Organization
04 United Nations Environment Programme/Climate Change
05 National Oceanic and Atmospheric Administration
06 Australia Government
07 World Resource Institute/Climate
08 OECD
09 Gateway to the UN System Work on Climate Change
10 Global Carbon Project
11 International Human Dimension Program
12 International Geosphere-Biosphere Programme
13 Institute for Global Environmental Studies
14 APN
15 World Climate Research Programme
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
Ncar
ปริมาณคาร์บอน
GHG-3Rs
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
ERCC
Ncar
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
Biogas
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
SOI Annual
index-carbon
ภูมิปัญญา
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
Multivariate ENSO
Carbon Market
Blank
Blank
Blank
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Point Carbon
Blank