ประชาสัมพันธ์ (297)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2012
 
International Conference on Sustainable Environmental Technologies (ICSET 2012) ในวันที่ 26-27 เมษายน 2555 ที่โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
เชิญเข้าการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50
 
The 50th Kasetsart University Annual Conference วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555
 
 
 
 
 
เชิญเข้าการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 11
 
21 - 23 มีนาคม 2555 ณ โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
JCESD 2012
 

JCESD 2012

Wednesday, 28 December 2011 09:24 Written by
2012 1st Journal Conference on Environmental Science and Development (JCESD 2012 1st) April 7-8, 2012.
 
 
 
 
 
เชิญเข้าร่วมการประชุมในเวที Global Warming Forum
 
ปีที่ 3 ครั้งที่ 2: เจาะลึกผลการเจรจา COP17 และวิกฤติมหาอุทกภัย 54 ในวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555
 
 
 
 
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ BRESL
 
ในวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยรติฯ อาคารB
 
 
 
 
 
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 23 สวสท.'54 เรื่อง น้ำท่วม-น้ำเสีย-จัดการอย่างไร ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน
 
 
 
 
 
สัมมนาเรื่อง "การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (ThaiVER) : ตามหาผู้ซื้อ"
 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) จัดการ สัมมนาเรื่อง “การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (ThaiVER) : ตามหาผู้ซื้อ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น.…
 
 
 
 
 
เชิญเข้าร่วมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
สำหรับเวที Global Warming Forum ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ทิศทางนโยบายพลังงานไทยต่อการรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ…
 
 
 
 
 
เชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ
 
เรื่อง " น้ำท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว : ภัยที่คนไทยควรรู้เพื่อเตรียมรับมือ " จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 08.00-12.00 น.
 
 
 
 
 
ขอเชิญประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
 
ต่อ(ร่าง)แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ..... .ในวันที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 8.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
เชิญเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น
 
ต่อโครงการศึกษาวิจัยแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ(NAMAs) ในสาขาพลังงาน อุตสาหกรรม และการผลิตพลังงานจากขยะ
 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการ Planet Under Pressure 2012
 
New Knowledge Towards Solutions ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2012 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank