ประชาสัมพันธ์ (274)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 "สิ่งแวดล้อมปลอดภัยในโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลง"ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
 
การประชุมระดมสมอง ''Technology Needs Assessment (TNA)''
 
ในการจัดงานประชุมครั้งนี้ สวทน. ได้มุ่งเน้นการศึกษาประเมินความต้องการเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ ใน 4 ประเด็น ที่คาดว่าจะมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สูง
 
 
 
 
 
2011 Training Workshop
 

2011 Training Workshop

Thursday, 07 July 2011 00:00 Written by
Urban Response to Climate Change in Asia Understanding Mitigation and Adaptation Strategies National Taipei University, Taiwan November 10–15,…
 
 
 
 
 
การประชุม Asia Oceania Geoscience Society ประเทศไต้หวัน
 
การประชุมวิชาการนานาชาติ AOGS 2011 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2554 การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เชียวชาญและนักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัย และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมระดับนานาชาติ
 
 
 
 
 
กฟน.รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
 
กฟน.มอบจักรยานให้จุฬาฯ เพื่อรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน การไฟฟ้านครหลวง ทำพิธีส่งมอบรถจักรยาน จำนวน 150 คัน ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามโครงการรณรงค์ใช้รถจักรยานลดภาวะโลกร้อนของการไฟฟ้านครหลวง
 
 
 
 
 
โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 7
 
โดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนให้กับภาคีต่างๆ ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินงานที่ช่วยลดการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
 
 
 
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ ผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น. ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์…
 
 
 
 
 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น "Technology Needs Assessment (TNA)"
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการประเมินความต้องการเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศสำหรับประเทศไทย ใน 4 ด้านที่คาดว่าจะมีผลกระทบสูง
 
 
 
 
 
84 พรรษา ล้านกิโลกรัมคาร์บอน
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญชวน ร่วมลดคาร์บอน 84 ล้านกิโลกรัม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554
 
 
 
 
 
การจัดการประชุมของศูนย์ประสานงาน และพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (T-GLOB)
 
จัดประชุมหารือโครงการ TARC และ โครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยและการ จัดทำระบบเผยแพร่ข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาว"
 
 
 
 
 
Activities: Scientific Capacity Building/Enhancement for SustainableDevelopment in Developing Countries (CAPaBLE)
 
The Scientific Capacity Building/Enhancement for Sustainable Development in Developing Countries programme (CAPaBLE), which was launched in April 2003,…
 
 
 
 
 
4th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2011): A Paradigm Shift to Low carbon Society
 
4th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2011): A Paradigm Shift to Low carbon Society 23-25…
 
 
 
 
 
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Climate Chang Conference)
 
ด้วย สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชน ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแจ้งกำหนดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(United Nation Climate Chang Conference) ระหว่างวันที่ 6-17 มิถุนายน 2554 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 
 
 
 
 
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
Ncar
ปริมาณคาร์บอน
GHG-3Rs
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
ERCC
Ncar
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
Biogas
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
SOI Annual
index-carbon
ภูมิปัญญา
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
Multivariate ENSO
Carbon Market
Blank
Blank
Blank
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Point Carbon
Blank