ประชาสัมพันธ์ (297)

The 4th International Conference on Low Carbon Asia & Beyond (ICLCA’18)
 
24 – 26 October 2018 Johor Bahru, Malaysia
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายของโครงการและความก้าวหน้า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 
วันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายของโครงการและความก้าวหน้า (ภาคเหนือ)
 
วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ  โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
การสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับ อปท. ครั้งที่ 2
 
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
การสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับ อปท. ครั้งที่ 1
 
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอรต์ จังหวัดปทุมธานี
 
 
 
 
 
Managing Project Preparation for Climate Change Adaptation
 
11-15 September 2017 | Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
งานเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 4 วิกฤติน้ำปี 60 แค่รอระบายนานหรือจะท่วมซ้ำปี 54
 
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
การสัมมนาวิชาการ แนวทางการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
 
 
 
 
 
Global Platform for Disaster Risk Reduction
 

Global Platform for Disaster Risk Reduction

Saturday, 08 April 2017 14:27 Written by
22-26 May 2017, Cancun, Mexico
 
 
 
 
 
The International Conference on Energy, Environment and Climate Change
 
5-7 July 2017, Reduit, Mauritius
 
 
 
 
 
11th graduate climate conference
 

11th graduate climate conference

Saturday, 08 April 2017 14:24 Written by
10-12 November 2-17, woods hole, MA
 
 
 
 
 
Climate Engineering Conference 2017: Critical Global Discussions
 
9-12 October 2017, Berlin, Germany
 
 
 
 
 
Conference on “The Economics of Energy and Climate Change”
 
6-7 June 2017, Toulouse, France
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank