ประชาสัมพันธ์ (297)

5th International Conference on Earth Science & Climate Change
 
July 25-27, 2016 Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH
 
3-5 กุมภาพันธ์ 2559, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
 
 
 
 
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 
February 19th-20th , 2016, Naresuan University, Phitsanolok, Thailand
 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
22 ธันวาคม 2558ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
 
 
 
AOGS 13th Annual Meeting
 

AOGS 13th Annual Meeting

Tuesday, 15 December 2015 14:15 Written by
31 Jul to 5 Aug, 2016, Beijing, China
 
 
 
 
 
The First ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation
 
23-25, November, 2015, Phitsanulok, Thailand
 
 
 
 
 
Environmental Science and Energy Engineering (ICESEE2015)
 
26-27 July, 2015, Phuket, Thailand
 
 
 
 
 
Climate and Decision Making Training-Workshop Agenda
 
19 - 22 May, 2015, Bangkok
 
 
 
 
 
IMPROVING GRASSROOTS EQUITY IN A FORESTS AND CLIMATE
 

IMPROVING GRASSROOTS EQUITY IN A FORESTS AND CLIMATE

Thursday, 09 April 2015 14:38 Written by
21-25 May 2015, Chiang Mai, Thailand
 
 
 
 
 
Low Carbon and Climate Resilient Societies: Bridging Science
 
1-3 July 2015, AIT, Thailand
 
 
 
 
 
STRENGTHENING FOREST TENURE SYSTEMS AND GOVERNANCE
 

STRENGTHENING FOREST TENURE SYSTEMS AND GOVERNANCE

Thursday, 09 April 2015 14:14 Written by
21-30 September 2015, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
 
08.30-13.00 วันที่ 3 เมษายน โรงแรมวี กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
การขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย
 
วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank