การติดตามผล โครงการศึกษาสังคมคาร์บอนต่ำจากการจัดการขยะชุมชนและเทคโนโลยีพลังงาน

Thursday, 06 September 2012 Read 30490 times Written by 

การติดตามผลดำเนินงาน

โครงการศึกษาสังคมคาร์บอนต่ำจากการจัดการขยะชุมชนและเทคโนโลยีพลังงาน

ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555

ณ. เทศบาลตำบลกุดบาก องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ และเทศบาลสว่างแดนดิน

1-vert

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank