การสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับ อปท. ครั้งที่ 3

Monday, 26 March 2018 Read 352 times Written by 

deqp

โครงการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หลักการและเหตุผล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ต่อสาระสำคัญและการดำเนินงานตามความตกลงปารีส เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและยกระดับศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว ในการเตรียมความพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ใน Thailand’s Nationally Determined Contribution (NDC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 จากการปล่อยในระดับปกติ ซึ่งตามบริบทของภูมิภาคและท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ถือว่าเป็นองค์กรหลัก ในการสนับสนุนทางวิชาการและขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดประชาชนและเข้าใจปัญหาและบริบทในพื้นที่มากที่สุด ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสาระสำคัญของความตกลงปารีส และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุน Thailand’s NDC

ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในความรู้ความเข้าใจต่อสาระสำคัญของความตกลงปารีส และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นสำคัญของการดำเนินงานตามความตกลงปารีส เข้าใจถึงบทบาทของหน่วยงานท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนด้านการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 100 คน

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นสำคัญของการดำเนินงานตามความตกลงปารีส เข้าใจถึงบทบาทของหน่วยงานท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนด้านการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. เอกสารประกอบการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้

>> https://drive.google.com/drive/folders/1UDIqs23y4MGRhZMePz79TVpB12KIA-TT?usp=sharing

2. คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง สามารถรับชมหรือดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้

>> https://youtu.be/s6k-9iHiA2c

>> https://youtu.be/K9svKAUnx84

>> https://youtu.be/iikTCBsSVQw

>> https://youtu.be/Wrve_mRFbOc

3. เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

Download attachments:

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank