การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายของโครงการและความก้าวหน้า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Tuesday, 20 March 2018 Read 281 times Written by 

deqp

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เป้าหมายในภาพรวมของโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นำร่อง

ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

          ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เป้าหมายในภาพรวมของโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นำร่อง ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยมีผู้ร่วมประชุมจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, 10, 11 12 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น หนองคาย มหาสารคาม สกลนคร นครพนม และตัวแทนพื้นที่นำร่อง เทศบาลนครขอนแก่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้แนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยภายใต้ Thailand's Nationally Determined Contributions (NDC) Roadmap ปฏิบัติการการวิเคราะห์ความจำเป็น ลำดับความสำคัญ และเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ (mapping) และแลกเปลี่ยนความรู้และข้อเสนอแนะของการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นำร่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปภาพกิจกรรมการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/open?id=1Ddmc0vmG3bpvCSSVOvwkT1lesUhliu-c

เอกสารประกอบการบรรยายและการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ

 

Download attachments:

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank